Popri už uvedených korporátnych službách (zakladanie a prevod obchodných spoločností) poskytujeme mnoho žiadaných a cenovo výhodných doplnkových služieb, ktoré súvisia najmä s prevádzkou a správou už založených spoločností.

Domicilové služby – CompanyHouse

 • Registračné sídlo/korešpondenčná adresa

  • Šulekova 2, 811 06 Bratislava – od 30,- Eur/mesiac
  • Palisády 33, 811 06 Bratislava – od 55,- Eur/mesiac
 • Príjem, úschova a doposielanie pošty

  • príjem písomností – bezplatne
  • skenovanie písomností – 10,- Eur/mesiac
  • doposielanie písomností – 10,- Eur/mesiac
 • Telefónne služby

 • Virtuálna asistentka

 • Rokovacie miestnosti – tu

Komplexná správa spoločnosti

 • Ročná alebo čiastková správa obchodných spoločností

 • Finančné účtovníctvo a mzdová agenda – na báze moderných on-line riešení

 • Bankové účty

 • Daňové poradenstvo a audit

 • Právne služby

Komplexná správa spoločnosti

CompanyService Vás odbremení od takmer všetkých administratívnych starostí súvisiacich s bežným chodom vašej spoločnosti. Vy sa môžete venovať samotnému podnikaniu a my sa postaráme o administratívne vedenie vašej firmy.

Viac informácii

Služba zahŕňa:

  • zastupovanie pred daňovými a živnostenskými úradmi,

  • zastupovanie pred inými miestne príslušnými úradmi,

  • vystavovanie a spracovávanie prvotných účtovných dokladov,

  • vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva,

  • mzdová evidencia a spracovanie miezd,

  • zabezpečenie účtovných auditov a daňové poradenstvo,

  • zaistenie vypracovania zmlúv a iných právnych dokumentov,

  • zabezpečenie právneho servisu,

  • organizovanie valného zhromaždenia a služby súvisiace s jeho uskutočnením,

  • zaistenie notárskych služieb,

  • služby súvisiace so zápisom zmien spoločnosti do obchodného registra,

  • sprostredkovanie prekladateľských a tlmočníckych služieb a podobne.


Finančné účtovníctvo

CompanyService zabezpečí pre vašu spoločnosť vedenie účtovníctva, mzdovú evidenciu a spracovanie miezd. Samozrejmosťou je využívanie overených elektronických riešení, ktoré poskytujú klientovi nadštandardný komfort a zefektívňujú a sprehľadňujú celý proces účtovania a finančnej správy.

Viac informácii

Napríklad medzi konkrétne elektronické riešenia patrí sfunkčnenie:

  • server-klient,

  • online prístupy,

  • automatizovane schvaľovanie,

  • priebežný prístup, prístup 24 h. denne.

Podvojné ako i jednoduché účtovníctvo:

  • samotné vedenie účtovníctva,

  • spracovanie ročnej účtovnej závierky a priznaní k dani z príjmov a DPH,

  • spracovanie konsolidovanej účtovnej závierky,

  • transformácia účtovnej závierky zostavenej podľa slovenských predpisov na účtovnú závierku zostavenú v súlade s medzinárodnými účtovnými štandardami (IAS),

  • účtovné poradenstvo,

  • poradenstvo pri minimalizácií daňových účinkov transakcií, ktoré klient realizuje,

  • poradenstvo pri vypracovávaní, resp. vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovnej evidencie.

Mzdová evidencia a spracovanie miezd:

  • výplatné pásky pre zamestnancov a všetky potrebné bankové príkazy,

  • výkazy pre poisťovne, štatistické výkazy,

  • hlásenia, výkazy o preddavkoch na daň z príjmov, o ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti,

  • zastupovanie počas kontrol pred Sociálnou poisťovňou, resp. daňovým úradom.


Bankové účty

Viac informácii

Služba zahŕňa zabezpečovanie:

  • výberu vhodnej domácej alebo zahraničnej banky podľa potrieb klienta

  • otvárania zahraničných alebo slovenských bankových účtov

  • výberu úverových produktov

  • realizáciu devízových obchodov


Daňové poradenstvo a audit

Viac informácii

Služba zahŕňa zabezpečovanie:

  • daňového poradenstva

  • vypracúvania daňových priznaní

  • zastupovania v daňovom konaní

  •  služieb medzinárodného daňového plánovania

  • auditu ročnej účtovnej závierky

  • auditu konsolidovanej účtovnej závierky


Právne služby

CompanyService zabezpečuje poskytovanie komplexných právnych služieb v oblastiach súkromného a verejného práva. Vo všetkých právnych oblastiach zabezpečuje poskytovanie právnych služieb klientom nielen v hmotnoprávnych otázkach ale i zastupovanie v sporoch a ostatných procesoch pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci.

Viac informácii

CompanyService taktiež zabezpečuje poskytovanie právnej pomoci v sporovej aj nesporovej agende, spisovaním zmlúv a listín o právnych úkonoch, písomnými aj ústnymi konzultáciami, spracovávaním právnych rozborov, zúčastňovaním sa na rokovaniach a rokovaním v mene klientov.

  • Obchodné právo

  • Občianske právo

  • Právo duševného vlastníctva

  • Ústavné a štátne právo

  • Európske právo

  • Pracovné právo

  • Správne právo

  • Finančné a hospodárske právo