Holding zoskupuje právne samostatné obchodné spoločnosti, ktoré sú navzájom majetkovo alebo personálne prepojené. Jedna z obchodných spoločností (materská spoločnosť) má dominujúcu pozíciu, z ktorej riadi a kontroluje ďalšie dcérske spoločnosti patriace do holdingu.

Holdingovú štruktúru je žiaduce vytvárať cielene a zohľadňovať individuálne a často špecifické potreby podnikateľa. Holdingová štruktúra musí byť plne akceptovateľná domácim, ako i zahraničným daňovým úradom, a pritom flexibilná, aby ju bolo možné prispôsobiť meniacim sa okolnostiam a budúcim požiadavkám podnikateľa na realizáciu širokého spektra výhod, ktoré ponúka.

Holdingová štruktúra obsahujúca len domáce spoločnosti, nedokáže využiť významné efekty zahraničnej štruktúry. Aj pre existujúce národné holdingy je však možné navrhnúť a zrealizovať prestavbu na nadnárodné.

Podnikatelia sa rozhodujú pre založenie holdingovej štruktúry v čase, kedy už generujú alebo nadobudli dostatočné príjmy z podnikania, a tieto potrebujú ochrániť, optimalizovať zdanenie a financovanie, alebo chcú podnikanie rozšíriť o oblasti, ktoré sú nové alebo rizikovejšie ako súčasné.

Klientom vieme poskytnúť maximálny komfort ohľadom poskytnutia služieb súvisiacich s administratívnou podporou a správou. Klienta len následne upozorňujeme a zasielame výsledky riešených situácií.

Najčastejšie klienti využívajú nasledujúce služby:

  • finančné účtovníctvo a audit (ak je potrebné)
  • zabezpečenie obehu korporátnych dokumentov (výpisy z obchodného registra, potvrdenia o založení, plné moci, notarizácia, alebo apostilácia dokumentov, podpisy zmlúv, atď.)
  • úradné preklady korporátnych dokumentov do slovenského alebo cudzieho jazyka
  • konzultácie a poradenstvo rôzneho druhu (napr. ekonomické, daňové, účtovné, právne, IT)