Základnou náležitosťou každého podnikania je obchodné meno, ktoré je podstatným identifikačným znakom podnikateľa. Obchodné meno má svoje špecifiká pri rôznych druhoch podnikateľských subjektov.

  1. Obchodné spoločnosti a družstvo
    Obchodné meno obchodnej spoločnosti a družstva je tvorené názvom, pod ktorým je právnická osoba zapísaná v obchodnom registri, a zároveň musí obsahovať dodatok označujúci právnu formu (spoločnosť s ručením obmedzeným – s.r.o., spol. s r.o., komanditná spoločnosť – k.s., verejná obchodná spoločnosť – v.o.s., akciová spoločnosť – a.s., družstvo – družstvo). Následne sa vyžaduje, aby sa obchodné meno používalo tak, ako je zapísané v obchodnom registri.
  2. Fyzická osoba – podnikateľ
    Obchodné meno fyzickej osoby – podnikateľa je tvorené jej menom a priezviskom a dodatkom, ktorý môže byť buď obligatórny alebo fakultatívny.. Obligatórne dodatky zamedzujú totožnosti mena a priezviska fyzických osôb – podnikateľov v tom istom mieste podnikania. Fakultatívne dodatky môžu bližšie identifikovať podnikateľa ako osobu alebo prevádzkovaný druh podnikania.
  3. Občianske združenie
    Pri zakladaní občianskeho združenia okrem náležitostí a podmienok vymedzených v zákone 83/1990 Zb. zákona o združovaní občanov, je dôležitý názov občianskeho združenia. Úprava podmienky názvu občianskeho združenia sa nachádza v §6 ods. 4 zákona o združovaní občanov: „Názov združenia sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Československej socialistickej republiky.“ Vzhľadom na to aj je aj v prípade občianskeho združenia potrebné hľadieť na to, aby názov občianskeho združenia bol jedinečný a nebol zameniteľný s akýmikoľvek právnickými osobami pôsobiacimi na území Slovenskej republiky.

V zmysle § 10 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, obchodné meno musí byť za každých okolností originálne, t.j. nesmie byť zameniteľné s obchodným menom iného podnikateľa a zároveň nemôže vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania. Na odlíšenie obchodného mena právnickej osoby nestačí rozdielne označenie právnej formy. V prípade ak ide o fyzickú osobu, stačí na odlíšenie uvedenie iného miesta podnikania. Ak má fyzická osoba rovnaké meno a priezvisko ako iný podnikateľ v tom istom mieste podnikania, je povinná doplniť svoje obchodné meno uvedením dodatku, ktorý sa týka mena alebo druhu podnikania tak, aby sa obchodné mená dali vzájomne odlíšiť.
Literatúra pri tvorbe obchodného mena uvádza nasledovné zásady:
• zásada individualizačná,
• zásada pravdivosti a primeranosti,
• zásada jasnosti a jednotnosti.
Registrový súd zapíše akékoľvek obchodné meno, nakoľko skúma len totožnosť zapisovaného obchodného mena s existujúcimi (registrovanými) obchodnými menami. Až následne môže vzniknúť problém, ak obchodné meno nie je v súlade s vyššie uvedeným a zasahuje do práv tretích strán, kedy sa tretie strany môžu domôcť na súde nápravy a zákazu porušovania práv tretích osôb.

Obligatórne dodatky
Okrem vyššie spomínaných dodatkov a zásad je zákonom určená povinnosť používať pri obchodnom mene dodatky určujúce právny stav právnickej osoby. Táto povinnosť súvisí aj s informačnou povinnosťou voči tretím osobám, ktoré majú aktuálnu notifikáciu ohľadom stavu právnickej osoby.
Medzi obligatórne dodatky právnickej osoby patria najmä „v likvidácii“, „v konkurze“, „v reštrukturalizácii“.

Obchodné meno ako značka (ochranná známka)
Obchodné meno je zároveň aj absolútnym právom, ktoré pôsobí voči všetkým (erga omnes), vzhľadom na to nikto nie je oprávnený zasahovať do práva podnikateľa, ktorý má jediný možnosť používať obchodné meno.
Je tu samozrejme aj možnosť obchodné meno a zároveň aj jej prípadné grafické znázornenie nechať registrovať ako ochrannú známku, na základe čoho podnikateľ získava istotu v prípade používania svojho obchodného mena, resp. označovania tovaru alebo služieb obchodným menom (ochrannou známkou).