Od nového roka podnikateľom pribudla ďalšia povinnosť a úprava súvisiaca s elektronickou registračnou pokladňou. Okrem iného sa zaviedla možnosť zriadenia tzv. virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej ako „VRP“).

V zmysle §3 ods. 1 je podnikateľ povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu po jej prijatí. Túto povinnosť nemá podnikateľ v prípade, že sa nachádza v likvidácii alebo bol na neho vyhlásený konkurz za podmienky, že neprevádzkuje podnik.

Tržbou sa rozumie platba prijatá z predaja tovaru alebo z poskytnutia služby na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok. Z povinnosti evidovať tržbu je však explicitne v zákone vyňaté bezhotovostné prijímanie platieb z predaja tovaru alebo poskytovania služieb.

  1. Rozšírenie zoznamu služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v pokladnici od 1.4.2015

Podnikateľ by mal najmä pamätať na povinnosť, ktorá mu vznikla novelou v podobe rozšírenia služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici. Kompletný zoznam služieb je uvedený v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice, ktorý uvádzame na konci článku, resp. ho nájdete na:

http://jaspi.justice.gov.sk/jaspidd/vzory/014333Pr.pdf

  1. Možnosť využívania virtuálnej elektronickej pokladnice od 1.4.2015

Následne zákonodarca umožnil podnikateľovi vybrať si, či bude pri evidovaní služieb využívať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej ako „ERP“) alebo virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej ako „VRP“).

V prípade, že podnikateľ bude chcieť využívať virtuálnu registračnú pokladnicu, je povinný sa registrovať na daňovom úrade na základe písomnej žiadosti (vzor žiadosti bude môcť podnikateľ uskutočniť v elektronickej alebo písomnej forme).

V prípade používania VRP je pre podnikateľa uvedené obmedzenie v podobe počtu vydaných pokladničných dokladov v jednom kalendárnom mesiaci na maximálny počet 1000 ks. Ak podnikateľ prekročí limit pokladničných dokladov stanovený pre používanie VRP, Finančné riaditeľstvo SR ukončí používanie VRP podnikateľa k poslednému dňu v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, v ktorom došlo k presiahnutiu limitu pokladničných dokladov. Následne podnikateľ je povinný používať ERP. Opätovné používanie VRP nebude možné.

V prípade rozšírenia služieb, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie tržieb v ERP alebo vo VRP, sú uvedené prechodné ustanovenia, na základe ktorých je možné určiť, či a odkedy je podnikateľ povinný, resp. oprávnený využívať buď VRP alebo ERP. Uvedené prehľadne zobrazujeme v nasledovnej tabuľke:

 
ERP
VRP
Podnikateľ poskytuje nové služby v období od 1.1.2015 do 31.3.2015 a prijatie tržby v tomto obdobíÁno (možnosť výberu medzi ERP a VRP)Áno (možnosť výberu medzi ERP a VRP)
V prípade, ak mal podnikateľ povinnosť evidovať tržby za poskytnuté služby pred 1.1.2015ÁnoMôže využiť od 1.1.2016
Podnikateľ poskytuje staré služby prijíma tržby od 1.1.2015 do 31.3.2015ÁnoMôže využiť od 1.1.2016
Podnikateľ poskytuje staré služby a prijíma tržby od 1.4.2015Áno (možnosť výberu medzi ERP a VRP)Áno (možnosť výberu medzi ERP a VRP)

V medziobdobí od 1.1.2015 do 31.3.2015, podnikateľ poskytujúci nové služby nemusí používať v tomto medziobdobí ERP. V rámci medziobdobia podnikateľ môže vydávať príjmové doklady.

Pre prípad nejasností finančné riaditeľstvo vydalo nasledovný prehľad, ktorý popisuje viacero situácií:

https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Infoservis/inf_dan_col_povinnostiam/erp

/2014/2014_12_09_virtualne_erp.pdf

 

Príloha č. 1 zákona č. 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice:

45.20 Oprava a údržba motorových vozidiel

45.40 Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva

49.32 Taxislužba

55.10 Hotelové a podobné ubytovanie

55.20 Turistické a iné krátkodobé ubytovanie

55.30 Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány

55.90 Ostatné ubytovanie

56.10 Reštauračné činnosti a mobilný predaj jedál

65.11 Životné poistenie

65.12 Neživotné poistenie

69.10 Právne činnosti

69.20 Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo

70.10 Vedenie firiem

70.21 Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnosťou

70.22 Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

71.11 Architektonické činnosti

71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo

71.20 Technické testovanie a analýzy

73.11 Reklamné agentúry

73.12 Predaj vysielacieho času

73.20 Prieskum trhu a verejnej mienky

74.10 Špecializované dizajnérske činnosti

74.30 Prekladateľské a tlmočnícke činnosti

75.00 Veterinárne činnosti

78.10 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

78.20 Činnosti agentúr sprostredkujúcich zamestnanie na dobu určitú

78.30 Ostatné poskytovanie ľudských zdrojov

79.11 Činnosti cestovných agentúr

79.12 Činnosti cestovných kancelárií

79.90 Ostatné rezervačné služby a súvisiace činnosti

80.10 Súkromné bezpečnostné služby

80.20 Služby spojené s prevádzkovaním bezpečnostných systémov

80.30 Pátracie služby

86.10 Činnosti nemocníc

86.21 Činnosti všeobecnej lekárskej praxe

86.22 Činnosti špeciálnej lekárskej praxe

86.23 Zubná lekárska prax

86.90 Ostatná zdravotná starostlivosť

93.11 Prevádzka športových zariadení

93.12 Činnosti športových klubov

95.11 Oprava počítačov a periférnych zariadení

95.12 Oprava komunikačných zariadení

95.21 Oprava spotrebnej elektroniky

95.22 Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu

95.23 Oprava obuvi a koženého tovaru

95.24 Oprava nábytku a domácich zariadení

95.25 Oprava hodín, hodiniek a šperkov

95.29 Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnosti

96.03 Pohrebné a súvisiace služby

96.09 Ostatné osobné služby, a to len pri  strihaní psov, pri opatrovateľských službách domácich zvierat, pri činnosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri činnosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing